TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

TEKNOLOGIA JA TUKI

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytettäessä ja kehitettäessä on tärkeää huomioida tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät asiat, joista jokaisen opetusverkon käyttäjän tulee hallita vähintään perusasiat.

Verkkosovellusten ja -palveluiden käyttöä hallinnoidaan Luuppi-palvelun kautta ja niiden käyttöön on oltava aina hallinnon lupa. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsille on varmistettava turvallinen oppimisympäristö ja laki myös velvoittaa pitämään yllä rekisteriä käytössä olevista sovelluksista ja verkkopalveluista. Hämeenlinnan opetusverkossa on käytössä tietosuojapalvelu, jolla henkilökunta pystyy helposti käynnistämään hyväksymisprosessin. Palvelun avulla huolehditaan siitä, että käytetty sovellus ja verkkopalvelut ovat tietoturvan ja tietosuojan lakien edellyttämässä kunnossa.

Tietoturva ja -suoja koulussa | Opetushallitus (oph.fi)
Hyvät toimintatavat | Opetushallitus (oph.fi)

EETTISYYS TOIMINNASSA

Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössään. Lasten kanssa tutustutaan eri medioihin ja kokeillaan median tuottamista leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Lasten elämään liittyvää mediasisältöä ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa. Samalla harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi. Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä lasten kanssa esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtämällä tai draaman keinoin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016.)

Lapsen näkökulman huomioiminen toteutuu käytännössä vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Lapsen näkökulman huomioimisen taustalla on usko siihen, että myös lapsilla on kykyjä ja halua vaikuttaa toimintaan. Kun lapsi saa nähdä oman toimintansa vaikutuksia ja olla osallisena toiminnan eri vaiheissa, myös hänen taitonsa ja halunsa vaikuttamiseen lisääntyvät. Lapselle muodostuu näin käsitys itsestään pystyvänä toimijana. Tämä on tärkeää jo sen vuoksi, että lapselle kehittyy luottamus itseensä. Aktiiviseksi toimijaksi oppinut lapsi osaa myös pyytää apua ja tarjota apuaan sitä tarvitseville. (Hämeenlinnan varhaiskasvatussuunnitelma 2019.)

Mediakasvattajan eettisissä periaatteissa (2018) on annettu hyviä ohjeita kaikille (media)kasvattajille.

TIETOSUOJA

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen ja omien henkilötietojensa suojaamiseen. On myös lapsen oikeus ja samalla kasvattajan velvollisuus huolehtia tästä perusoikeudesta.

Lapsen yksityisyydensuojassa digitaalisessa mediassa on kyse lapsen yksityiselämän suojasta sekä hänen huoltajansa tahdosta (Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa 2016). Huomioitavaa on, että yksityisyyden suoja on myös lapsella iästä riippumatta ja lapsella on oikeus kieltää oman kuvan näyttäminen tai omien töiden esittäminen. Lapsia kuvattaessa tulee myös muistaa, että erillinen ja kirjallinen kuvauslupa tulee aina olla voimassa.

Tietosuoja on laaja käsite ja sitä tulee aina noudattaa. Tarkemmat ohjeet ja esimerkkejä tietosuojaan liittyen löytyy Kehrästä: GDPR-tietosuoja-asetus-varhaiskasvatuksessa.

TIETOTURVA

Tietoturvaan liittyviä dokumentteja päivitetään strategiakaudella. Tuoreimmat dokumentit löytyvät Kehrästä: Tietoturva – Kehrä (hameenlinna.fi).

Myös keskeisimmät tietoturvaan liittyvät ohjeet löytyvät Kehrästä:
Tietoturvan pikaohje – Kehrä (hameenlinna.fi)
Tietoturvan 10 käskyä – Kehrä (hameenlinna.fi)

TEKNOLOGIA JA TUKI

TEKNOLOGIA JA TUKI
TEKNINEN JA PEDAGOGINEN TUKI

%d bloggaajaa tykkää tästä: