OHJELMOINTIOSAAMINEN

TVT PEDAGOGIIKASSA

Ohjelmointiosaamisen tavoitteena on harjoitella ohjelmoinnissa tarvittavia valmiuksia ja perustaitoja sekä tutustua teknologiseen ympäristöön. Lasten kanssa nimetään arjen teknologiaa ja laitteita sekä pohditaan niiden tarkoitusta. Heitä innostetaan ihmettelemään ja kysymään ja etsimään vastauksia. Toiminnassa tuetaan loogisen ajattelun taitoja: ongelman purkamista osiin, toiminnan kaavojen tunnistamista ja muodostamista sekä toimintojen yleistämistä ja automatisointia. Ohjelmointia harjoitellaan itse tekemällä ja toteuttamalla leikkien, pelaten ja yhdessä kokeillen. Ohjelmointiin tutustuttaessa apuna voidaan käyttää robotiikkaa.

OHJELMOINNILLINEN AJATTELU

Varhaiskasvatus
Ohjelmoinnissa tarvittavia ajattelun taitoja ovat luokittelu, vertailu ja järjestykseen asettaminen. Oppimisympäristön suunnittelussa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että lapset pääsevät leikeissään harjoittelemaan näitä taitoja. Yhdessä lasten kanssa havainnoidaan ja sanoitetaan oppimisympäristöä ja arjen säännönmukaisuuksia ja toistuvia asioita. Lapsia rohkaistaan ihmettelemään ja esittämään kysymyksiä ympäristön ilmiöistä ja asioista, ja niitä nimetään ja selitetään yhdessä. Lapsia kannustetaan myös itse etsimään vastauksia ja ratkaisuja. Toiminnassa voidaan esimerkiksi tutkia lasten omia leluja ja niiden toimintaperiaatteita.

Ohjelmoinnin perusajatuksena on antaa toimintaohjeita. Opettelemalla toimimaan ohjeen mukaisesti leikkien, toiminnallisten tehtävien ja pelien kautta ohjelmoinnillinen ajattelu vahvistuu. Ohjeet voivat olla kehollisia, visuaalisia, sanallisia tai ääniin perustuvia. Lapsia ohjataan toiminnassa keksimään ohjeita itse, heidän kanssaan pelataan ja leikitään monipuolisesti erilaisia pelejä ja tutkitaan niiden ominaisuuksia ja logiikoita. Pelejä myös muokataan keksimällä niihin uusia sääntöjä, tehtäviä tai etenemistapoja.

Esiopetus
Esiopetuksessa lapsia ohjataan itse luokittelemaan, vertailemaan ja järjestämään asioita tietyin perustein. Lapsia kannustetaan tutkimaan arjen ilmiöitä sekä pohtimaan niihin liittyviä kysymyksiä. Yhdessä harjoitellaan myös kuvailemaan ja selittämään havaintoja sekä pohtimaan omia ratkaisuja.

Ohjelmointiin tutustutaan leikillisesti kokeillen. Esiopetuksessa tutustutaan algoritmin käsitteeseen, joka tarkoittaa yksityiskohtaista kuvausta tai ohjetta siitä, miten tehtävä tai prosessi tulee suorittaa. Yhdessä tutkitaan ja testataan toimintaohjeita eri muodoissa ja kokeillaan myös toimintakomentojen antamista ohjelmoitavalla laitteella tai sovelluksella. Ohjelmointiin tutustuttaessa apuna voidaan käyttää robotiikkaa.

TUTKIVA TYÖSKENTELY

Varhaiskasvatus
Ohjelmoinnissa tarvittavia ajattelun ja yhteistyön taitoja harjoitellaan laaja-alaisesti kaikessa toiminnassa ja eri oppimisen alueilla: ihmetellään, tutustutaan, kokeillaan, toimitaan ryhmässä ja saadaan kokemuksia teknologiasta ja teknologian äärellä. Lasten kanssa opetellaan kertomaan omista ajatuksista ja havainnoista sekä esittämään kysymyksiä, joihin etsitään yhdessä vastauksia. Digitaalisia ympäristöjä ja teknologiaa hyödynnetään havaintojen tekemisessä sekä tiedon jäsentämisessä ja ymmärtämisessä. Arjen teknologiaan, erilaisiin tutkimusvälineisiin ja tutkimisen tapoihin tutustutaan monipuolisesti kokeillen ja tutkimuksissa hyödynnetään teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä. Lasten kanssa havainnoidaan teknologian roolia arkielämässä: nimetään lähiympäristön digitaalisia laitteita, tutkitaan, miten ne toimivat ja pohditaan, millaista hyötyä tai apua laitteista on ihmisille.

Lasten teknologiaan liittyvää kokemusmaailmaa laajennetaan tutkimalla ja sanoittamalla arjen koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Digitaalisissa ympäristöissä kohdattaviin ongelmiin pohditaan ratkaisuja yhdessä lasten kanssa ja opetellaan kuvailemaan, miten pulman voisi ratkaista. Lasten kanssa pohditaan, millaisia pulmia teknologian keinoin voisi ratkaista, miten niitä voitaisiin ratkaista ja heidän kanssaan keksitään ja rakennellaan omia laitteita ja luovia teknologisia ratkaisuja. Lapset esittelevät omia ideoitaan ja keksintöjään toisille. Yhdessä tutkitaan, miten teknologian avulla voidaan seurata ihmisen toimintaa omasta lähiympäristöstä löytyvin käytännön esimerkein kuten liikkeentunnistimien ja karttasovellusten kautta. Pohditaan myös, miten laitteet tai sovellukset keräävät toimintaan liittyvää tietoa.

Esiopetus
Esiopetuksessa lapsille tarjotaan kokemuksia luovasta tekemisestä ja ilmaisusta teknologian avulla. Leikillisiä tehtäviä tehdään tiedon eri osa-alueilla ja niissä hyödynnetään erilaisia malleja ja toimintaohjeita sekä komennoilla ohjattavia laitteita ja välineitä. Lasten kanssa tutustutaan tietokoneeseen, ja heitä ohjataan tunnistamaan ja nimeämään arkisesta ympäristöstä esineitä ja laitteita, jotka toimivat tietokoneen ohjaamina. Näiden toimintaperiaatteita pohditaan ja tutkitaan yhdessä.

Esiopetuksessa tehdään teknologiaa, digitaalisia ympäristöjä ja mediaa hyödyntäviä tutkimusprojekteja, joissa käytetään monipuolisesti erilaisia sovelluksia. Vaihtelevista ja monipuolisista materiaaleista suunnitellaan ja rakennellaan omia laitteita ja robotteja sekä kuvaillaan toisille niiden tarkoitusta ja toimintaperiaatteita. Lapsia ohjataan ratkomaan ongelmia ja tehtäviä yhdessä pohtimalla ja kokeilemalla. Samalla harjoitellaan esittämään omia ideoita toisille sekä jakamaan tehtäviä yhteisen projektin toteuttamiseksi. Omien tutkimusprojektien kautta pohditaan tutkimuksen roolia ongelmien ratkaisussa. Hyödyntämällä toiminnallisia ja tarinallisia ympäristöjä projekteissa ja suunnittelemalla niitä yhdessä tuetaan luovan ajattelun ja ongelmaratkaisun taitoja ja harjoitellaan yhteiskehittelyn taitoja.

Lasten kanssa pohditaan, miksi erilaisilla laitteilla ja sovelluksilla kerätään tietoja ihmisten toiminnasta. Keskustellaan myös lapsille tutuista mediasisällöistä ja ympäristöistä, joissa he niitä seuraavat, ja pohditaan esimerkiksi sitä, millä perusteella suoratoistopalvelussa käyttäjälle suositellaan eri sisältöjä.

TVT PEDAGOGIIKASSA

TVT PEDAGOGIIKASSA
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN
MEDIALUKUTAITO

%d bloggaajaa tykkää tästä: