MEDIALUKUTAITO

TVT PEDAGOGIIKASSA

Medialukutaidon, monilukutaidon ja mediakasvatuksen tavoitteena on tukea lasta ymmärtämään eri lähteistä saatavilla olevia tekstejä ja niiden taustoja sekä tarjota välineitä tulkita, tuottaa ja arvioida ympäröivää laajaa tekstimaailmaa. Lähtökohtana mediakasvatukseen toimivat lasten mielenkiinnon kohteet. Mediaan tutustutaan leikkien, ihmetellen ja ennakkoluulottomasti kokeillen ja sitä hyödynnetään tiedonhaussa ja yhteisessä viestinnässä. Kokemisen ja tekemisen lomassa harjoitellaan vastuullista ja turvallista mediavälineiden ja -sisältöjen käyttöä yhdessä turvallisen ja sensitiivisen aikuisen kanssa.

TOIMINTA MEDIAYMPÄRISTÖISSÄ

Varhaiskasvatus
Lapsia innostetaan ja rohkaistaan varhaiskasvatuksessa erilaisten mediasisältöjen ja digitaalisten ympäristöjen pariin. Ympäristöihin tutustutaan monipuolisesti: tarkastellaan lehtien ja kirjojen kuvia, katsotaan videoita, pelataan digitaalisia pelejä ja kuunnellaan äänikirjoja. Toiminnassa tarkastellaan median vaikutusta ja näkymistä osana lasten arkea vaihtelevin, toiminnallisin menetelmin. Median vaikuttavuuteen tutustutaan tutkimalla mainoksia ja keskustelemalla haluamisen, tarvitsemisen ja ostamisen eroista. Lasten kanssa pohditaan yhdessä myös lasten ja perheiden median käyttöä: mediasisältöjä, niiden parissa vietettyä aikaa ja syntyneitä kokemuksia.

Mediasisältöihin ja digitaalisiin ympäristöihin tutustuttaessa kiinnitetään erityisesti huomiota turvallisuuteen. Lapsille tarjotaan vain ikä- ja kehitystasoon sopivaa sisältöä, ja heidän kanssaan keskustellaan ikärajoista sekä opetellaan niiden suojeleva tarkoitus. Lasten kanssa opetellaan uteliasta, mutta turvallista median ja laitteiden käyttöä sekä pidetään yllä avointa keskustelukulttuuria, jossa lapsi uskaltaa kertoa kaikista kokemuksistaan avoimesti. Lasta kannustetaan ja rohkaistaan pyytämään aikuiselta apua askarruttaviin kysymyksiin. Toiminnassa hyödynnetään monipuolisia ilmaisun keinoja tukemaan mediakokemuksista ja niiden parissa heränneistä tuntemuksista kertomista.

Lasten kanssa keskustellaan tekijänoikeuksista ja tietosuojasta. Opetellaan, että jokaisella on oikeus päättää teoksensa käyttämisestä. Toiminnassa näytetään esimerkkiä siitä, millä tavalla toisen tekemää työtä tulee kohdella; lapsen omiin töihin laitetaan nimi ja pyydetään lupa työn esille laittamiseen. Lasten kanssa keskustellaan siitä, että omaa yksityisyyttään ja kehoaan on oikeus suojata. Opetellaan, että lapselta on aina kysyttävä lupa ja hänellä on oikeus kieltäytyä otettaessa, esitettäessä ja julkaistaessa kuvia tai videoita, joissa hän näkyy.

Esiopetus
Esiopetuksessa koetaan monipuolisesti erilaisia mediasisältöjä, kuten lapsille sopivat uutiset, mediataide, elokuvat ja musiikki. Erilaisin ilmaisukeinoin käsitellään satujen, pelien tai lastenohjelmien tapahtumia ja hahmoja, ja rohkaistaan lapsia tuottamaan omia tulkintoja. Toiminnassa tarkastellaan mediasisältöjen käyttöä myös sosiaalisena tekemisenä, ja keskustellaan jaetuista kokemuksista median parissa. Lapsille merkityksellisiä mediasisältöjä tarkastellaan arvottamatta, ja heitä rohkaistaan kertomaan niistä monipuolisin ilmaisukeinoin. Mediasisältöjä tarkastellaan yhdessä ja pohditaan, miksi ne ovat mielekkäitä, ja rakennetaan ymmärrystä siitä, että eri ihmiset kokevat median ja käyttävät mediaa eri tavoin.

Kriittistä medialukutaitoa rakennetaan esiopetuksessa tutkimalla kuvitteellisten ja todenmukaisten mediasisältöjen eroa esimerkiksi tarkastelemalla lastenohjelmia ja lapsille sopivia uutisia. Median vaikutuksia ajatuksiin ja toimintaan tarkastellaan tutkimalla esimerkiksi lasten tietokirjojen vaikutusta ymmärrykseen asioista ja lähiympäristön mainosten yhteyttä kuluttamiseen. Tarkastellaan median erilaisia tapoja esittää satu- ja eläinhahmoja tai sukupuolia, jonka kautta opetellaan ymmärtämään, että media voi luoda asioista mielikuvia ja yleistyksiä. Mediaa opetellaan ymmärtämään ihmisen tuottamana ja valitsemana sisältönä.

Esiopetuksessa opetellaan turvallisen toiminnan perusperiaatteita digitaalisissa ympäristöissä. Turvallisia digitaalisia ympäristöjä käytetään vuorovaikutuksen tukena ja opetellaan, kuinka toimia, jos digitaalisessa ympäristössä kohtaa ongelman. Yhdessä keskustellaan siitä, mitä kiusaaminen ja häirintä tarkoittavat, ja harjoitellaan ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti.

MEDIAN TUOTTAMINEN

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksessa lapsia rohkaistaan tuottamaan mediaa leikillisesti ja kokeilevasti. Lasten kanssa leikitään yhdessä median tuottamiseen liittyviä leikkejä, tutustutaan yhdessä digitaaliseen maailmaan ja leikitään yhdessä sarjojen, pelien, videoiden ja elokuvien tapahtumia sekä tuotetaan itse tarinoita ja videoita. Median hahmojen piirteisiin ja toimintatapoihin samaistumista ja eläytymistä harjoitellaan leikkien kautta. Toiminnassa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä ja niissä luodaan lapsia kiinnostavaa ajankohtaista sisältöä lasten aloitteesta. Lasten aloitteisiin tartutaan ja niitä syvennetään digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia hyödyntäen. Yhdessä lasten kanssa luodaan ja rakennetaan uutta, ja heille annetaan mahdollisuuksia kokeilla luovaa tuottamista digitaalisissa ympäristöissä laajan tekstikäsityksen mukaisesti.

Lapset pääsevät osallistumaan median tuottamisen eri vaiheisiin: yhteiseen ideointiin, luovaan toteuttamiseen ja tuotoksen tarkastelemiseen. Lasten sanallista, kuvallista ja kehollista ilmaisua tuetaan median tuottamisen parissa monipuolisesti. Toiminnassa ideoidaan ja tuotetaan kokeilevasti erilaisia mediasisältöjä, kuten digitarinoita, äänitaltiointeja tai piirroksia. Digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään kielellä leikittelyssä, saduttamisessa ja kehittyvän kirjoitus- ja lukutaidon vahvistamisessa sekä lapsen yksilöllisiä tapoja ilmaista itseään tuetaan digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Toiminnassa luodaan omia ja yhteisiä digitaalisia kirjoja ja kuva- ja videoprojekteja, joissa lapset pääsevät kuvaamaan, videoimaan ja muokkaamaan sisältöä.

Esiopetus
Esiopetuksessa ruokitaan lasten mielikuvitusta ja leikitellään digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksilla. Lapsia rohkaistaan leikinomaiseen ja kokeilevaan mediasisältöjen tuottamiseen ja heitä kannustetaan toteuttamaan ideoitaan helppokäyttöisiä sovelluksia hyödyntäen. Luovan ilmaisun virikkeinä käytetään lapsille tuttuja mediasisältöjä kuten sarjojen hahmoja, elokuvien tapahtumia tai pelien kulkua. Yhdessä kokeillen tuotetaan erilaisia mediasisältöjä kuten kuva-animaatioita, videoita, digitaalisia kirjoja ja itse tehtyä musiikkia sekä käytetään erilaisia mediavälineitä, sovelluksia ja ohjelmia. Kuvia ja videoita käsittelemällä tutkitaan, miten kuvitteelliset ja todenmukaiset mediasisällöt syntyvät, ja mikä niiden ero on.

TVT PEDAGOGIIKASSA

TVT PEDAGOGIIKASSA
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN
OHJELMOINTIOSAAMINEN

%d bloggaajaa tykkää tästä: