VISIO

”Lapsi kokeilee, osallistuu, oivaltaa ja tuottaa.
Aikuinen innostuu, mahdollistaa, rikastaa ja osallistaa.”

PÄÄMÄÄRÄ

TVT-strategia perustuu Hämeenlinnan kaupungin strategiaan, Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (2018), Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) ja Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman (2021) perusteisiin sekä Hämeenlinnan varhaiskasvatussuunnitelmaan 2019. Strategiassa on hyödynnetty myös vahvasti Opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa esitettyjä lasten ja nuorten medialukutaitojen, tieto- ja viestintäteknologisten (TVT) taitojen sekä ohjelmoinnin osaamisen kuvauksia.

Päämääränä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen strategiassa on:

Lapsi aktiivisena toimijana
Lapsille tarjotaan mahdollisuus olla aktiivinen toimija ja omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) tuottamiseen, tulkintaan ja leikkimiseen. Lapset saavat mahdollisuuksia kokeilemiseen, oivaltamiseen sekä itsensä ilmaisuun ja he oppivat toimimaan erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

TVT-taitojaan kehittävä ja ylläpitävä kasvattaja
Tavoitteena on, että kasvattaja ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian (TVT) merkityksen ja innostuu yhdessä lasten kanssa turvallisesti ja vastuullisesti tutustumaan TVT:n käyttöön ja sen mahdollisuuksiin lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Kasvattaja kehittää omaa osaamistaan, rikastaa lasten toimintaympäristöä TVT:n avulla, mahdollistaa toiminnan ja osallistaa lapsia toimimaan TVT:n parissa.

TOIMENPITEET PÄÄMÄÄRÄN SAAVUTTAMISEKSI

Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen
Strategiakaudella varmistetaan tieto- ja viestintäteknologisten välineiden saatavuus kaikissa toimintayksiköissä ja tuetaan lasten ja aikuisten mahdollisuuksia toimia digitaalisissa ympäristöissä.

Myönteisen toimintakulttuurin ylläpitäminen ja henkilökunnan tavoitteellinen koulutus
Toimintakulttuuri ylläpitää myönteistä suhtautumista tieto- ja viestintäteknologian käyttöön ja se mahdollistetaan kouluttamalla henkilökuntaa kattavasti ja tavoitteellisesti. Henkilökunnalle taataan koulutuksiin pääsy ja heitä tuetaan TVT:n käytössä aktiivisesti. Osaamista myös jaetaan tietoisesti eri yksiköiden välillä ja sisällä.

ARVOT

Yhdenvertaisuus: Jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua ja oppia tieto- ja viestintäteknologian (TVT) avulla, vaikuttaa ja tulla kuulluksi.

Luovuus: Jokaisella lapsella on mahdollisuus olla aktiivinen toimija ja omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuottamiseen, tulkintaan, leikkimiseen ja itsensä ilmaisuun.

Kestävä elämäntapa: Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään ekologisesti ja vastuullisesti lapsen ikätaso ja turvallisuus huomioiden.

Rohkeus: Kasvattaja kehittää omaa osaamistaan ja kokeilee rohkeasti sekä mahdollistaa ja rohkaisee myös lapsia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön varhaiskasvatuksen toiminnassa.

Yhteisöllisyys: Tieto- ja viestintäteknologian käyttöä suunnitellaan yhdessä ja luodaan yhteinen tahtotila TVT:n käyttöön. Hyviä käytänteitä ja osaamista jaetaan aktiivisesti.